Algemene Voorwaarden

Artikel 1.         Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door M.R. Zaanen, wonende te Heerhugowaard aan het adres Rijn 14,  h.o.d.n. Alkmaar Kozijnen, KvK nummer 87796813, hierna te noemen: Alkmaar Kozijnen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Alkmaar Kozijnen en een contractspartner, hierna te noemen “Opdrachtgever “, waarop Alkmaar Kozijnen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en medewerkers van Alkmaar Kozijnen en door Alkmaar Kozijnen ingeschakelde derden.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Alkmaar Kozijnen en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Als onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.7 Als Alkmaar Kozijnen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Alkmaar Kozijnen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2           Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Alkmaar Kozijnen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Alkmaar Kozijnen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Alkmaar Kozijnen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alkmaar Kozijnen anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Alkmaar Kozijnen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3           Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Alkmaar Kozijnen en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Alkmaar Kozijnen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Alkmaar Kozijnen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 Als Alkmaar Kozijnen gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan Alkmaar Kozijnen ter beschikking heeft gesteld.

3.4 Levering geschiedt af bedrijf van Alkmaar Kozijnen. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Alkmaar Kozijnen gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.5 Alkmaar Kozijnen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, ook zonder overleg met of instemming van Opdrachtgever.

3.6 Alkmaar Kozijnen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7 Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Alkmaar Kozijnen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4           Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Alkmaar Kozijnen is gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen. In dat geval zal Alkmaar Kozijnen in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de reden van de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Alkmaar Kozijnen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze door Opdrachtgever aan Alkmaar Kozijnen vergoed binnen 14 dagen na de datum van de terzake door Alkmaar Kozijnen gestuurde factuur. .

4.2 In geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging – tenzij het beslag binnen drie maanden is opgeheven – of schuldsanering ten aanzien  van de Opdrachtgever, of in geval van een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Alkmaar Kozijnen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Alkmaar Kozijnen op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.3 Als de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, te vermeerderen met de eventuele aan/afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5           Overmacht

5.1 Alkmaar Kozijnen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Alkmaar Kozijnen geen invloed kan uitoefenen, echter waardoor Alkmaar Kozijnen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden door partijen uitdrukkelijk ook begrepen:  werkstakingen in het bedrijf van Alkmaar Kozijnen of van derden, niet of niet-tijdige of niet-deugdelijke levering door toeleveranciers van Alkmaar Kozijnen, diefstal of vernieling of beschadiging door derden van de geleverde of te leveren zaken . Alkmaar Kozijnen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Alkmaar Kozijnen zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3 Alkmaar Kozijnen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4 Voor zoveel Alkmaar Kozijnen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Alkmaar Kozijnen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6           Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Alkmaar Kozijnen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Alkmaar Kozijnen aangegeven. Alkmaar Kozijnen is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd.   De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 Alkmaar Kozijnen heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.4 Alkmaar Kozijnen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Alkmaar Kozijnen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Alkmaar Kozijnen verschuldigde.

6.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.7 Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het Besluit buitengerechtelijke incassokosten. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke rente verschuldigd en wel vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is.

Artikel 7           Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Alkmaar Kozijnen in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Alkmaar Kozijnen totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Alkmaar Kozijnen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Alkmaar Kozijnen is gerechtigd om volledige betaling te eisen voordat de kozijnen in een onroerende zaak worden aangebracht.

7.2 Door Alkmaar Kozijnen geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Alkmaar Kozijnen veilig te stellen.

7.4 Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Alkmaar Kozijnen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5 De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Alkmaar Kozijnen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Alkmaar Kozijnen gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Alkmaar Kozijnen bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn inclusief het verschaffen van toegang tot de plaats waar het door Alkmaar Kozijnen geleverde zich bevindt.

7.6 Indien de door Alkmaar Kozijnen te leveren zaken niet direct op locatie kunnen worden afgeleverd, dan worden die zaken elders tijdelijk opgeslagen op kosten van Opdrachtgever.

Artikel 8           Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1 De door Alkmaar Kozijnen te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Alkmaar Kozijnen kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Als de door Alkmaar Kozijnen verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie gelijk aan de garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.

8.3 Iedere vorm van garantie en elke aanspraak van Opdrachtgever komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van, of voortvloeit uit, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door de Opdrachtgever en / of door derden, alsmede wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Alkmaar Kozijnen, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of als deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie of enige aanspraak  toe als het gebrek is ontstaan door, of het gevolg is van, omstandigheden waar Alkmaar Kozijnen geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld echter niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), beschadiging, diefstal of vernieling door derden,  ondeugdelijke opslag, etcetera.

8.4 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Alkmaar Kozijnen te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, echter in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Alkmaar Kozijnen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Alkmaar Kozijnen in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Alkmaar Kozijnen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5 Als de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

8.6 Als van een gebrek niet tijdig conform het bepaalde in artikel 8.4. melding wordt gemaakt, dan vervallen alle aanspraken van Opdrachtgever ter zake dat gebrek.

8.7 Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan is Alkmaar Kozijnen tot niet meer gehouden dan de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan (danwel, als retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, binnen redelijke termijn na de schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever), ter keuze van Alkmaar Kozijnen, ofwel te vervangen, ofwel zorg te dragen voor herstel daarvan, ofwel een vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever te voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Alkmaar Kozijnen te retourneren en de eigendom daarvan aan Alkmaar Kozijnen te verschaffen.

8.8 Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Alkmaar Kozijnen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

8.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Alkmaar Kozijnen en jegens de door Alkmaar Kozijnen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9           Aansprakelijkheid

9.1 Als Alkmaar Kozijnen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 9 is geregeld.

9.2 Alkmaar Kozijnen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Alkmaar Kozijnen is uitgegaan van -door of namens de Opdrachtgever verstrekte- onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.3. Alkmaar Kozijnen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een fout van een derde, ook niet indien die derde door Alkmaar Kozijnen bij de uitvoering van (een deel van) de opdracht is ingeschakeld.

9.4 Als Alkmaar Kozijnen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Alkmaar Kozijnen beperkt tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van Alkmaar Kozijnen. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering door de aansprakelijkheidsverzekering van Alkmaar Kozijnen wordt gedaan, dan is de aansprakelijkheid van Alkmaar Kozijnen beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal de factuurwaarde van de desbetreffende order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.5. Alkmaar Kozijnen is, onverminderd het voorgaande,  uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Alkmaar Kozijnen aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.6 Alkmaar Kozijnen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt verstaan gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10         Risico-overgang

10.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht, ongeacht of op dat moment ook de eigendom van die zaken overgaat op Opdrachtgever.

Artikel 11         Vrijwaring

11.1 De Opdrachtgever vrijwaart Alkmaar Kozijnen tegen eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

11.2 Als Alkmaar Kozijnen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Alkmaar Kozijnen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Alkmaar Kozijnen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten, waaronder ook de daadwerkelijk gemaakte proceskosten, en schade aan de zijde van Alkmaar Kozijnen daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12         Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Alkmaar Kozijnen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 De rechter van de vestigingsplaats van Alkmaar Kozijnen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Alkmaar Kozijnen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.